Philadelphia Eagles

On DAZN

Anytime, anywhere, on all your favourite devices

Post Season

Regular Season

Pre Season

Philadelphia Eagles Originals

Philadelphia Eagles Classic Games

Season 2022

Season 2021

Season 2020

Season 2019

Season 2018

Season 2017

Season 2016

Season 2015

Season 2014

Season 2013

Season 2012